Delårsrapport Q2 2023

"Trots utmaningar i konjunkturen står sig banken mycket stark"

Marknadsräntorna har fortsatt stigit i hög takt under andra kvartalet, mycket tack vare den exceptionella inflationssituationen. Den snabba ränteökningen gynnar bankernas räntenetto på kort sikt, inklusive Volvofinans Bank.

Delårsrapport Q1 2023

”Utlåningen överskrider för första gången i bankens historia 40 miljarder”

Volvofinans Banks rörelseresultat för årets tre första månader landar på 251 mnkr (175), vilket är ett mycket starkt resultat drivet av ett kraftigt räntenetto under perioden. Avkastningen på eget kapital uppgår i första kvartalet till 13,7%.

Årsredovisning 2022

”Med urstarka nyckeltal fortsätter vi våra investeringar för att bygga mobilitetsbanken”

Volvofinans Bank fortsätter att leverera mycket starka nyckeltal och 2022 utgjorde inget undantag med ett rörelseresultat på 775 Mkr (658 Mkr) och ett ROE på 12,7%.

Bokslutskommuniké 2022

”Med urstarka nyckeltal fortsätter vi våra investeringar för att bygga mobilitetsbanken”

Volvofinans Bank fortsätter att leverera mycket starka nyckeltal och 2022 utgjorde inget undantag med ett rörelseresultat på 775 Mkr (658 Mkr) och ett ROE på 12,7%.

Delårsrapport Q3 2022

"I närtid kommer vi presentera fler ”gröna” finansprodukter"

Volvofinans Bank gick in i årets tredje kvartal med ett rekordresultat i ryggen. Med ett resultat om 580 mnkr (521) för 9-månadersperioden har banken tagit sig till nya rekordnivåer.

Delårsrapport Q2 2022

"Vi känner att det finns en ledig position på marknaden att ta, som möjliggörare till mobilitet och den självklara banken för detta, i det vi internt kallar framväxandet av den gröna staden."

Volvofinans Banks halvårsresultat stiger jämfört med fjolårets rekord till 362 mnkr (354), detta trots en orolig omvärld, med krig och finansiell turbulens. Resultatförbättringen drivs av flera faktorer, men främst av mycket starka avyttringsresultat för begagnade bilar.

Delårsrapport Q1 2022

"Parallellt fortsätter också banken sina viktiga tunga fintech-investeringar för att möta kundernas stora efterfrågan på mobilitet i den nya framväxande gröna staden"

Volvofinans Bank fortsätter att leverera mycket bra där banken ännu en gång presterar ett rekordresultat för årets första kvartal. Rörelseresultatet i kvartalet uppgår till 175 mnkr (166) med ett ROE på 11,5%.

ÅRSREDOVISNING 2021

”Modiga och framåtsträvande kunder har flyttat efterfrågan på elektrifierade fordon och andra hållbara alternativ till en helt ny nivå.”

2021 blev ett fantastiskt år för banken ur flera perspektiv. Rörelseresultatet steg med hela 16 procent till ett all time high på 658 mnkr (568). Utlåningen steg med en miljard och uppgår nu till cirka 39 mdkr. Kapitalbasen fortsätter att byggas på och våra kapitalrelationer är högt över tillsynskrav.

Bokslutskommuniké 2021

"Banken fortsätter utveckla CarPay för nya behov i den gröna staden, där vi vill ta den lediga positionen som The Mobility Bank"

2021 blev ett fantastiskt år för banken ur flera perspektiv. Rörelseresultatet steg med hela 16 procent till ett all time high på 658 mnkr (568). Utlåningen steg med en miljard och uppgår nu till cirka 39 mdkr.

Delårsrapport Q3 2021

”Med ett rekordresultat i ryggen fortsätter banken att investera tungt för att göra skillnad i framtidens mobilitetsmarknad”

Volvofinans Bank ökar resultatet för perioden januari – september till 521 mnkr. Resultatet överstiger föregående år med 58 mnkr eller 13 % och är det bästa i bankens 62-åriga historia.

Delårsrapport Q2 2021

”Vi är oerhört inspirerade att fortsätta vår resa och skapa den toolbox som krävs för att bli The Mobility Bank”

Volvofinans Banks vinsttillväxt fortsätter, resultatet uppgår till 354 mnkr vilket är bankens starkaste halvårsresultat någonsin. Vi kan också glädjande konstatera en rejäl utlåningstillväxt, nästan 2 mdkr eller 5 % hittills i år och 2,4 mdkr över 12 månader.

Delårsrapporter

 • Delårsrapport Q2 2023
  25/8 2023
 • Delårsrapport Q1 2023
  5/5 2023
 • Delårsrapport Q3 2022
  4/11 2022
 • Delårsrapport Q2 2022
  26/8 2022
 • Delårsrapport Q1 2022
  6/5 2022
 • Delårsrapport Q3 2021
  5/11 2021
 • Delårsrapport Q2 2021
  27/8 2021
 • Delårsrapport Q1 2021
  7/5 2021
 • Delårsrapport Q3 2020
  29/10 2020
 • Delårsrapport Q2 2020
  27/8 2020
 • Delårsrapport Q1 2020
  29/4 2020
 • Delårsrapport Q3 2019
  7/11 2019
 • Delårsrapport Q2 2019
  23/8 2019
 • Delårsrapport Q1 2019
  7/5 2019
 • Delårsrapport Q3 2018
  7/11 2018
 • Delårsrapport Q2 2018
  17/8 2018
 • Delårsrapport Q1 2018
  7/5 2018
 • Delårsrapport Q3 2017
  13/11 2017
 • Delårsrapport Q2 2017
  24/8 2017
 • Delårsrapport Q1 2017
  23/5 2017
 • Delårsrapport Q3 2016
  18/11 2016
 • Delårsrapport Q2 2016
  26/8 2016
 • Delårsrapport Q1 2016
  20/5 2016
 • Delårsrapport Q3 2015
  20/11 2015
 • Delårsrapport Q2 2015
  21/8 2015
 • Delårsrapport Q1 2015
  22/5 2015
 • Delårsrapport Q3 2014
  17/11 2014
 • Delårsrapport Q2 2014
  22/8 2014
 • Delårsrapport Q1 2014
  23/5 2014
 • Delårsrapport Q3 2013
  15/11 2013
 • Delårsrapport Q2 2013
  23/8 2013
 • Delårsrapport Q1 2013
  22/5 2013
 • Delårsrapport Q3 2012
  16/11 2012
 • Delårsrapport Q2 2012
  21/8 2012
 • Delårsrapport Q1 2012
  15/5 2012
 • Delårsrapport Q3 2011
  18/11 2011
 • Delårsrapport Q2 2011
  22/8 2011
 • Delårsrapport Q1 2011
  13/5 2011
 • Delårsrapport Q3 2010
  17/11 2010
 • Delårsrapport Q2 2010
  20/8 2010
 • Delårsrapport Q1 2010
  11/5 2010
 • Delårsrapport Q3 2009
  12/11 2009
 • Delårsrapport Q2 2009
  21/8 2009
 • Delårsrapport Q1 2009
  18/5 2009
 • Delårsrapport Q3 2008
  26/9 2008
 • Delårsrapport Q2 2008
  29/8 2008
 • Delårsrapport Q1 2008
  17/5 2008
 • Definition av alternativa nyckeltal

  Alternativa nyckeltal

  Definition

  Syfte

  Räntabilitet eget kapital, % * Periodens rörelseresultat (uppräknat till helårsresultat) med avdrag för beräknad skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittet är beräknat utifrån värdet vid varje månadsbokslut i perioden inklusive föregående årsbokslut, justerat för kapital hänförligt kommande utdelningar. Ge läsaren ytterligare information om bankens lönsamhet.
  Avkastning på totala tillgångar, % Bankens avkastning i relation till totala tillgångar. Ge läsaren ytterligare information om bankens lönsamhet.
  K/I-tal Summa kostnader i förhållande till summa intäkter. Ge läsaren ytterligare information om bankens kostnadseffektivitet.
  K/I-tal exklusive kreditförluster Summa kostnader i förhållande till summa intäkter, exklusive räntenetto och kreditförluster. Ge läsaren ytterligare information om bankens kostnadseffektivitet.
  K/I-tal exklusive räntenetto och kreditförluster Summa kostnader i förhållande till summa intäkter, exklusive kreditförluster. Ge läsaren ytterligare information om bankens kostnadseffektivitet.
  Kreditförluster/utlåning, % Summa av konstaterade kreditförluster i relation till utlåning. Ge läsaren ytterligare information om kreditförlusternas relativa storlek i förhållande till den totala utlåningen.
  Inlåning/utlåning, % Total inlåning i relation till utlåning. Ge läsaren ytterligare information om inlåningens relativa storlek i relation till den totala utlåningen.
  Räntenetto/ø utlåning, % Bankens räntenetto i relation till Ø utlåning, vilket motsvarar snittet av föregående år och årets utlåning samt leasingobjekt. Ge läsaren ytterligare information om räntenettots relativa storlek i förhållande till den genomsnittliga utlåningen.
  Kreditförluster/ø utlåning, % Bankens kreditförluster i relation till Ø utlåning, vilket motsvarar snittet av föregående år och årets utlåning samt leasingobjekt. Ge läsaren ytterligare information om kreditförlusternas relativa storlek i förhållande till den genomsnittliga utlåningen.
  Medelantal anställda Medelantalet anställda under året. Ge läsaren ytterligare information om det genomsnittliga antalet fastanställda inom banken.

  * Definition i rapporter publicerade före 31/3 2023:

  I årsredovisningen använder banken sig av resultat i relation till ingående eget kapital. I kvartalsrapporter använder vi oss av uppräknat genomsnittligt årsresultat i relation till ingående eget kapital.

  Nyckeltal definierade i kapitaltäckningsregelverket

  Total kapitalrelation %

  Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar.

  Kärnprimärkapitalrelation %

  Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar.

  Total kapitalrelation utan övergångsregler, %

  Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar, exklusive övergångsregler.

  Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler, %

  Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar, exklusive övergångsregler.

  Resultat/Riskvägda tillgångar %

  I årsredovisningen använder banken sig av resultat i relation till riskvägda tillgångar. I kvartalsrapporter använder vi oss av uppräknat genomsnittligt årsresultat i relation till riskvägda tillgångar.

  Likviditettäckningsgrad (LCR) %

  Likviditetstäckningsgraden är en viktig del av Baselfördragen, eftersom den fastställer mängden likvida tillgångar som finansiella institutioner måste inneha. Banker måste inneha en särskild mängd höglikvida tillgångar, som likvida medel eller statsskuldväxlar, som motsvarar eller är större än deras nettoutflöde av pengar under en 30-dagarsperiod (täckningsgraden måste vara minst 100 %).

  Stabil nettofinansieringskvot (NSFR) %

  Net Stable Funding Ratio. Stabil nettofinansieringskvot. Likviditetsmått som ställer en banks stabila finansiering i relation till dess illikvida tillgångar under ett stressat ett års scenario.

  Bruttosoliditet (LR) %

  Bruttosoliditet beräknas som bankens eget kapital i relation till bankens totala tillgångar, och är ett icke riskjusterat kapitalmått.