Hantering avpersonuppgifter

Vem behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om personer som till exempel vill ingå avtal med oss. Det kan handla om kunder, tjänstebilsförare, autogirobetalare, e-fakturamottagare, förmyndare eller verkliga huvudmän.

I vilka situationer behandlar vi personuppgifter om dig och vilka personuppgifter avses?

Vi behandlar personuppgifter som du till exempel lämnar i samband när du ansöker om kredit, öppnar sparkonto, registrerar och använder CarPay samt uppgifter som lämnas till oss i samband med att tjänstebilar eller förmånsbilar beställs och administreras inom ramavtal. Personuppgifter som behandlas kan vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mejladress. Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy, under Vilka uppgifter avses. För dig som är tjänstebilsförare, det vill säga anställd i ett företag som har ramavtal med oss, finns mer information under Information om behandling av personuppgifter i samband med ramavtal

För vilka syften behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna behandlas för att kunna förbereda, administrera och fullgöra avtal som du ingår med oss. Personuppgifter behandlas också när det är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar och regelverk. De kan även användas för marknads- och kundanalyser. Läs mer om i vilka syften vi behandlar personuppgifter i avsnittet För vilka syften behandlas personuppgifterna och vad är grunden för den aktuella behandlingen i vår dataskyddspolicy. För tjänstebilsförare, det vill säga anställda i företag som har ramavtal med oss, finns information i Information om behandling av personuppgifter i samband med ramavtal under Hur behandlas personuppgifterna.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi behandlar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål där personuppgifterna behandlas. För mer information om hur länge vi lagrar personuppgifter se vår dataskyddspolicy Hur länge lagras personuppgifterna. För tjänstebilsförare, det vill säga anställda i företag som har ramavtal med oss, finns information i Information om behandling av personuppgifter i samband med ramavtal under Hur länge lagras personuppgifterna.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi ställer alltid höga krav på leverantörerna i personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att leverantören vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa ett lämpligt skydd för personuppgifterna. Leverantören får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål utan tillhandahåller den aktuella tjänsten för vår räkning.

Vi delar också personuppgifter med andra aktörer, med beaktande av banksekretessen, som vi samarbetar med samt de aktörer som vi enligt lag är skyldig att dela uppgifter med. Det kan vara aktörer som vi samarbetar med avseende transaktionshantering, till exempel Bankgirocentralen och Plusgirot samt kortorganisationer. I vissa fall måste vi dela uppgifter enligt gällande lagstiftning till olika myndigheter. För mer information om vilka som behandlar personuppgifterna kan du läsa det andra avsnittet i vår dataskyddspolicy under Av vem behandlas uppgifterna. För tjänstebilsförare, det vill säga anställda i företag som har ramavtal med oss, finns information under Information om behandling av personuppgifter i samband med ramavtal under Av vem behandlas personuppgifterna.

Direktmarknadsföring

Personuppgifterna kan användas för marknadsföringsändamål om du inte har begärt reklamspärr hos oss. Du har möjlighet att säga nej till direktmarknadsföring genom att kontakta kundtjänst. När du är inloggad i CarPay eller Internetbanken kan du också ändra inställningar kring marknadsföring, till exempel om du vill nås via e-post eller SMS.

Vad är profilering?

Profilering är en form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifter används för att bedöma vissa egenskaper hos en person, till exempel ekonomisk situation, personliga preferenser och beteende. Vi använder profilering i samband med automatiserat beslutsfattande, läs mer nedan om automatiserat beslutsfattande. Profilering används också i reklamsyften för att rikta relevanta erbjudanden till dig, för affärsanalys, för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt bedrägeriövervakning. Du har rätt att motsätta dig profilering. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal eller följa lagkrav.

Vad är automatiserat beslutsfattande?

När du ansöker om kredit behandlas ansökan automatiskt, så kallat automatiserat beslutsfattande. Det automatiserade beslutsfattandet baseras på den information du själv lämnar om dina ekonomiska förutsättningar vid ansökan och den information som vi får i kreditupplysningen. Läs mer om automatiserat beslutsfattande i vår dataskyddspolicy. Du har alltid rätt att ta kontakt med oss för att ifrågasätta resultatet av ett automatiskt beslutsfattande samt att få det manuellt omprövat.

Hur arbetar ni för att skydda mina personuppgifter?

Vi värnar om den personliga integriteten vid behandlingen av personuppgifter. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerhetsnivån ska vara hög och lämplig i förhållande till de personuppgifter som vi behandlar. Vi skyddar personuppgifterna från obehörigt röjande, förlust och åtkomst. Vi vidtar åtgärder med hänsyn till den senaste utvecklingen såsom pseudonymisering och kryptering där det är möjligt. Vi ställer också motsvarande höga krav på de personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. 

Cookies

Vi använder så kallade cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Behandlingen sker med stöd av det samtycke som du lämnar när du besöker vår hemsida. För mer information, se vår cookiepolicy

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett oberoende dataskyddsombud. Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka efterlevnaden av dataskyddskyddsförordningen. Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via mejl, dataskyddsombud@volvofinans.se.