Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans beredningsorgan för att förbereda val av styrelse och revisor. Valberedningens förslag presenteras sedan i kallelsen till årsstämman. Volvofinans Bank ska ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av representanter för var och en av de största aktieägarna som önskar utse en sådan. Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts av bolagsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till stämmoordförande,

b) förslag till styrelse och suppleanter,

c) förslag till styrelseordförande och vice styrelseordförande,

d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för kommittéarbete,

e) i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor,

f) vidarebefordra information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet,

g) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valet av ledamöter till styrelsen görs utifrån bankens lämplighetsbedömning, rekryterings- och mångfaldspolicy.

Volvofinans Banks valberedning inför årsstämman 2018 består av Tommy Andersson som företrädare för AB Volverkinvest, Patrik Tolf som företräder för Volvo Personvagnar AB och Urmas Kruusval som oberoende ledamot.