Styrelsens kommittéer

Styrelsen har tillsatt fyra kommittéer vilka ska behandla frågor inom sina respektive områden. Arbetet som bedrivs i kommittéerna rapporteras löpande till styrelsen, och ska ses som ett sätt att effektivisera och fördjupa arbetet inom särskilda områden, inte att överta det ansvar som åligger styrelsen som helhet. Innan det ordinarie styrelsemötet, samt löpande vid behov, träffas ledamöterna i respektive kommitté för att diskutera, besluta och bereda aktuella ärenden inför beslut av styrelsen.

Kreditkommittén

Styrelsen ska inom sig vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens kreditkommitté. Under 2017 har kommittén bestått av Urmas Kruusval, Patrik Tolf och Tommy Andersson. Kreditkommittén fattar kreditbeslut enligt av styrelsen fastställd kreditpolicy. Kreditkommittén ansvarar för att bereda ärenden och lämna rekommendationer till styrelsen inför beslut avseende alla väsentliga delar av riskklassificeringssystemet (IRK-systemet).

Revisionskommittén

Styrelsen ska inom sig vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens revisionskommitté. Under 2017 har kommittén bestått av Urmas Kruusval, Synnöve Trygg, Patrik Tolf och Tommy Andersson. Revisionskommittén är ett beredningsorgan som ska övervaka den finansiella rapporteringen, den interna kontrollen, internrevisionen samt riskhanteringssystemet. Revisionskommittén ska hålla sig informerad om räkenskapsrevisionen, granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet samt ska bistå valberedningen vid upprättande av förslag till revisorsval. Utöver det ska revisionskommittén även rekommendera styrelsen vilka tjänster som banken får anlita revisorn till.

Ersättningskommittén

Styrelsen ska inom sig vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens ersättningskommitté. Under 2017 har kommittén bestått av Urmas Kruusval, Patrik Tolf och Tommy Andersson. Ersättningskommittén ansvarar för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av bankens ersättningspolicy.

IT-kommittén

Styrelsen ska inom sig vid konstituerande sammanträde utse minst två ledamöter som ska ingå i styrelsens IT-kommitté. Under 2017 har kommittén bestått av Urmas Kruusval, Synnöve Trygg, Patrik Tolf och Ann Hellenius. IT-kommittén är ett beredningsorgan som ska övervaka IT-säkerheten mot bakgrund av säkerhetskraven inom IT-området och ansvarar för att lämna rekommendationer till styrelsen i säkerhetsarbetet.