Styrelse Volvofinans Bank

Styrelsen har det övergripande ansvaret att förvalta Volvofinans Banks angelägenheter i såväl bankens som aktieägarnas intresse. Styrelsen består sedan årsstämman 2017 av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, vid behov ska extra sammanträde hållas.

Till styrelsens uppgifter hör därutöver bland annat att:

  • Behandla och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur.
  • Fastställa och följa upp strategier och övergripande mål med hänsyn till bankens långsiktiga finansiella intressen, de risker banken exponeras för och kan komma att exponeras för samt det kapital som krävs för att täcka bankens risker.
  • Fortlöpande utvärdera bankens operativa ledning och vid behov tillsätta eller entlediga VD samt godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför bolaget.
  • Hålla sig underrättad om bankens utveckling för att kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning.
  • Verka för hållbart perspektiv för verksamheten.
  • Se till att etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande och att den externa informationen präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.
  • Årligen granska och godkänna strategier och riktlinjer som avser bankens hantering av likviditetsrisk.