Lämplighetsbedömning

I samband med att vissa ledande befattningar tillsätts genomförs en lämplighetsbedömning.

Lämplighetsbedömningar ska utföras på:

 • Styrelsemedlemmar
 • VD
 • Ledningsgruppsmedlemmar
 • Ekonomichef
 • Kreditchef

Lämplighetsbedömning ska göras innan nytillsatt person tillträder om så är möjligt. Dock senast sex veckor efter tillträde. Lämpligheten bedöms enligt fastställd kravprofil för styrelsemedlemmar respektive ledande befattningshavare.

En förnyad lämplighetsbedömning av styrelsemedlem skall ske så snart relevanta händelser eller omständigheter motiverar en verifiering av fortsatt lämplighet. Dock skall alltid en förnyad bedömning göras efter tre år. 

Ansvar för lämplighetsbedömning
 

Ny medlem i styrelsen

 • Valberedningarna för Volverkinvest och Volvo Car Corporation är informerade om vilka krav som gäller för lämplighetsbedömning.
 • Valberedningen nominerar och ledamot väljs på bolagsstämma.
 • Volvofinans Bank anmäler ny medlem till FI enligt regelverket.

Styrelsens ersättningskommitté lämplighets bedömer VD och Riskchef - innan de anställs.

VD lämplighets bedömer PC.

Övriga medlemmar i bankens ledningsgrupp samt kreditchef och ekonomichef lämplighets bedöms av VD och PC.

Alla lämplighetsbedömningar ska ske enligt EBA:s ”Riktlinjer för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare”.

Instruktion för lämplighetsbedömning av styrelseledamot samt ledande befattningshavare
 

Insamling av personuppgifter

Underlag till lämplighetsbedömningen som skall hämtas in är;

 • den nominerade ledamotens ifyllda blankett avseende utbildning, erfarenhet, anseende och styrning
 • utdrag ur belastningsregistret
 • kreditupplysning via UC
 • utdrag från bolagsverket där det framgår hur många uppdrag ledamoten har och i vilka bolag

Lämplighetsbedömning

Vid bedömningen av en ledamots/befattningshavares teoretiska erfarenhet bör man särskilt uppmärksamma utbildningens nivå och inriktning och huruvida den har med bankverksamhet och finansiella tjänster eller andra relevanta områden (se kravprofil) att göra.

Ledamoten/befattningshavaren ska ha tillräcklig med erfarenhet för att kritiskt granska och ifrågasätta ledningsfunktionens beslut och verksamhet.

Administrativa överträdelser och begångna brott, dom eller åtal, överklagandenivån, straffet, skedet i den rättsliga processen och effekterna av eventuella rehabiliteringsåtgärder ska ingå i bedömning om gott anseende.

De ackumulerade effekterna av flera mindre incidenter vilka var för sig inte påverkar en ledamots anseende men som sammantagna kan ha väsentlig påverkan bör beaktas.

Undersök de bolag som ledamoten/befattningshavaren har uppdrag i – kontrollera via UC hur bolagen sköter sig, via Finansinspektionen om bolagen fått någon sanktion samt via Konsumentverket om bolagen är seriösa.

Utifrån styrelsens kravprofil skall nomineringskommittén vid bedömningen se till att styrelsen som helhet täcker in hela kravprofilen.

Finns intressekonflikter måste det redogöras - till FI - hur de ska hanteras.