Intern kontroll och riskhantering

Intern styrning och kontroll

Med intern styrning och kontroll menas en process genom vilken styrelsen, VD, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på följande områden:

 • en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten
 • en tillförlitlig finansiell rapportering
 • efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Innebörden av ansvaret följer bl. a den associationsrättsliga och näringsrättsliga lagstiftning som banken tillämpar. Styrelsen fastställer strategier och mål för verksamheten samt följer upp att målen nås.

Styrelsen skall

 • Se till att det finns en från den operativa verksamheten oberoende funktion som granskar och utvärderar den interna kontrollen samt Riskkontroll och Regelefterlevnad.

 • Funktionen ska vara underställd styrelsen och närvara vid de styrelsesammanträden då funktionens rapporter behandlas.

 • Fastställa interna regler som anger internrevisionens ansvar, arbetsuppgifter och rutiner för rapportering.

 • Internrevisionen följer upp att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med styrelsens interna regler samt utvärderar bankens organisation och rutiner.

Genom god intern kontroll ska banken säkerställa en:

 • ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten

 • tillförlitlig finansiell rapportering

 • effektiv drift och förvaltning av informationssystem

 • god förmåga att identifiera, mäta, övervaka och hantera sina risker

 • god förmåga att efterleva lagar och förordningar, interna regler samt god sed eller standard

Intern kontroll kan uppdelas i administrativa- och redovisningsmässiga kontroller.

Administrativa kontroller ska främja effektiviteten och att säkerställa att bankens resurser disponeras i enlighet med styrelsens och VD:s intentioner.

Riskhantering

Styrelsen ska se till att bankens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt policys och instruktioner för t ex kreditgivningen och den övriga verksamheten.

I Volvofinans Bank uppstår olika typer av risker såsom:

 • Kreditrisker

 • Koncentrationsrisker

 • Operativa risker

 • Likviditetsrisker

 • Strategiska risker

 • Ryktesrisker