Bolagsstyrningsrapporter

Volvofinans Bank har från och med 2017 valt att frivilligt ansluta sig till Svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolagsstyrningskoden har tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts. Volvofinans Banks bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och koden.