Bolagsstämma

Bolagsstämman är Volvofinans Banks högsta beslutande organ. Årsstämman hålls under första halvan av kalenderåret. På årsstämman lämnas information om bankens utveckling under det gånga året och beslut tas gällande fastställelse av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet. Stämman beslutar även om sammansättning av bankens styrelse, styrelse- och revisionsarvoden samt val av extern revisor.

Årsstämman 2018 kommer hållas tisdagen den 26 juni 2018 på bankens kontor i Göteborg.

Relaterade dokument
Valberedningens förslag samt motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse
Protokoll från årstämma 2018