Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sammanfattning av Volvofinans Banks åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (publicerad augusti 2019).

Volvofinans Bank (nedan kallat Volvofinans) grundades 1959 och ägs av de svenska Volvo- och Renaulthandlarna via förvaltningsbolaget AB Volverkinvest till 50 % och till 50 % av Volvo Personvagnar AB. I juli 2008 erhöll Volvofinans tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankrörelse.

Volvofinans utvecklar finansiella produkter för en smartare bil- och transportekonomi för stödja försäljningen av produkter som marknadsförs i Volvo- och Renaulthandeln på den svenska marknaden. Vi strävar efter att vara bäst på det vi gör, och utvecklar tjänster för framtidens mobilitet. Innovation och smarta lösningar som nya typer av billån och digitala tjänster kring bilkostnader ska hjälpa våra kunder att uppfylla sina bildrömmar.

Volvofinans ser arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism som en naturlig del av verksamheten där banken ska verka för att vara en sund aktör på en sund marknad. Volvofinans tillämpar ett riskbaserat förhållningssätt som innebär att omfattningen av åtgärder, förfaranden, kontroller m.m. fortlöpande anpassas efter riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Volvofinans efterlever nationella penningtvättsregelverk och säkerställer genom interna kontroller och granskningar att lagar, föreskrifter, interna styrdokument och rutiner följs. En oberoende funktion granskar och utvärderar att Volvofinans AML-arbete är ändamålsenligt och effektivt.

Volvofinans arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism är omfattande och inkluderar bland annat:

  • Dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.
  • Inhämtande av kundkännedom, inkluderat verklig huvudmans uppgifter, både vid onboarding samt löpande för att hålla uppgifterna aktuella.
  • Identifiering av samtliga kunder och kontroll av kunders identitet samt deras företrädare.
  • Maskinell övervakning av transaktioner.
  • Dagliga kontroller av kunder mot PEP- och sanktionslistor.
  • Riskklassificering på kundnivå baserat på bl.a. kundkännedom, produkt och geografi.
  • Riskbedömning av Volvofinans produkter och tjänster.
  • Utbildning av personal avseende penningtvätt och finansiering av terrorism där utbildningen anpassas till den anställdes arbetsuppgifter.

 

Bankens AML-organisation

Inom AML-funktionen har Volvofinans utsett en Särskild befattningshavare och en AML-ansvarig i första linjen, en Centralt funktionsansvarig i andra linjen samt en extern oberoende granskningsfunktion i tredje linjen.