Ord som förekommer inom GDPR

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild person som är i livet. Det kan handla om namn och personnummer, men också indirekta identifierare som IP-adress eller registreringsnummer för fordon.

Vad är en behandling?

En behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder med personuppgifter oberoende om de utförs automatiserat eller inte. En behandling är allt som vi gör med personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring, ändring, läsning, överföring och radering.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det är personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter, vilket innebär den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

Vem är personuppgiftsbiträde?

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Vem är den registrerade?

En identifierad eller identifierbar fysisk person i livet.

Vad är profilering?

Profilering är en form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifter används för att bedöma vissa egenskaper hos en person, till exempel ekonomisk situation, personliga preferenser och beteende. Vi använder profilering i samband med automatiserat beslutsfattande, läs mer nedan om automatiserat beslutsfattande. Profilering används också i reklamsyften för att rikta relevanta erbjudanden till dig, för affärsanalys, för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt bedrägeriövervakning. Du har rätt att motsätta dig profilering. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal eller följa lagkrav.

Vad är automatiserat beslutsfattande?

När du ansöker om kredit behandlas ansökan automatiskt, så kallat automatiserat beslutsfattande. Det automatiserade beslutsfattandet baseras på den information du själv lämnar om dina ekonomiska förutsättningar vid ansökan och den information som vi får i kreditupplysningen. Läs mer om automatiserat beslutsfattande i vår dataskyddspolicy. Du har alltid rätt att ta kontakt med oss för att ifrågasätta resultatet av ett automatiskt beslutsfattande samt att få det manuellt omprövat.

Hur arbetar ni för att skydda mina personuppgifter?

Vi värnar om den personliga integriteten vid behandlingen av personuppgifter. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerhetsnivån ska vara hög och lämplig i förhållande till de personuppgifter som vi behandlar. Vi skyddar personuppgifterna från obehörigt röjande, förlust och åtkomst. Vi vidtar åtgärder med hänsyn till den senaste utvecklingen såsom pseudonymisering och kryptering där det är möjligt. Vi ställer också motsvarande höga krav på de personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Behandlingen sker med stöd av det samtycke som du lämnar när du besöker vår hemsida. För mer information, se vår cookiepolicy.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett oberoende dataskyddsombud. Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka efterlevnaden av dataskyddskyddsförordningen.