Du kan påverka information om dig

Registerutdrag

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling (registerutdrag). Du kan begära ett registerutdrag genom något av följande alternativ: skicka ett brev med en kopia på din legitimation till oss, skicka ett säkert meddelande via internetbanken eller kontakta kundservice per telefon och identifiera dig med BankID. Fyll i blanketten för registerutdrag och skicka blanketten antingen via post på det sätt som beskrivs ovan eller bifoga blanketten som ett säkert meddelande via internetbanken.

Radering

Du har under vissa förutsättningar rätt till radering eller rätten att bli bortglömd, som det också kallas. Du har bland annat rätt till radering av personuppgifter:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om du har återkallat ett samtycke som behandlingen bygger på.


Rättigheten är dock begränsad då vi fortfarande kan ha rätt att behandla personuppgifterna med stöd av en rättslig förpliktelse. Som bank är vi skyldiga att uppfylla en rad lagkrav, bland annat bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning och konsumenträttsliga lagar. Om personuppgifterna raderas kommer vi att meddela de som vi har delat personuppgifter med. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Kontakta kundservice för att göra en begäran om att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut eller överföra uppgifter avseende de uppgifter som du själv har gett ut. Det gäller endast när behandlingen grundar sig på samtycke eller för att fullfölja ett avtalsförhållande där behandlingen av personuppgifterna sker automatiserat. Det går att flytta uppgifter när du är inloggad i internetbanken, där du kan välja om filen ska sparas ner på din dator eller skickas vidare till en angiven e-postadress.

Rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och få ofullständiga personuppgifter kompletterade. När rättelsen är gjord får du meddelande om det. Om personuppgifterna rättas kommer vi att meddela de som vi har delat personuppgifter med om rättelsen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Kontakta kundservice för en begäran om rättelse.

Invändning mot behandling

I de fall vi behandlar personuppgifter med stöd av intresseavvägning har du rätt att invända mot den behandlingen. I de fall du gör en invändning som avser skäl gällande din specifika situation ska vi pröva om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter. Huruvida vi har ett berättigat intresse finns beskrivet ovan under intresseavvägning och förklaras även i vår dataskyddspolicy. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har också rätt att motsätta dig profilering kopplat till marknadsföring. Läs mer om profilering under hur vi hanterar personuppgifter. Kontakta kundservice för att invända mot behandling som grundar sig på berättigat intresse.

Begränsning

Du har rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, till exempel under tiden en kontroll pågår om uppgifternas korrekthet eller om ändamål saknas för behandling men uppgifterna behövs av dig för att försvara ett rättsligt anspråk. När begränsningen upphör har du rätt att informeras om detta. Kontakta kundservice om du vill utöva din rätt att begränsa en behandling.