Vi på Volvofinans Bank AB ("Volvofinans", "vi" eller "oss") bryr oss om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder www.volvofinans.se, www.carpay.se och www.carpayfleet.se. I denna dataskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra hemsidor. Denna dataskyddspolicy gäller endast när du besöker våra öppna hemsidor och inte för sådana personuppgifter som vi behandlar om dig som är kund hos oss. Om du loggar in på ditt kundkonto gäller istället den här dataskyddspolicyn. 

Sammanfattningsvis – Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Om du kontaktar oss via hemsidan behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Om du ställer en fråga som vår återförsäljare kan besvara delar vi dina personuppgifter med återförsäljaren.

För att tillhandahålla en fungerande hemsida och minnas dina val på hemsidan behandlar vi information om din IP-adress och annan teknisk information kopplat till din enhet.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

Vi vill vara transparenta när vi behandlar dina personuppgifter – nedan kan du läsa mer detaljer om vår personuppgiftsbehandling. Den här dataskyddspolicyn är lång, så använd gärna vår sammanfattning ovan och innehållsförteckningen nedan för att klicka dig fram till den del du är intresserad av. Här har vi samlat vanliga begrepp som ”personuppgift” för att hjälpa dig. Tveka aldrig att höra av dig till oss om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter.

Dataskyddspolicy – mer detaljer

Läs mer om följande ämnen nedan:

 • Dataskyddspolicy – mer detaljer
 •  Personuppgiftsansvarig och våra kontaktuppgifter
 • Av vem behandlas uppgifterna?
 • Var behandlas uppgifterna?
 • Detaljerad information om hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Intresseavvägning

Personuppgiftsansvarig och våra kontaktuppgifter

Vi på Volvofinans Bank AB med organisationsnummer 556069–0967 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vårt telefonnummer +46 (0) 31-83 89 30 eller på integritetsskydd@volvofinans.se. Vårt dataskyddsombud når du på dataskyddsombud@volvofinans.se. Vår postadress är Box 198, 401 23 Göteborg, Sverige. På www.carpayfleet.se kan du som representant för ett företag kontakta kundservice genom att fylla i ett kontaktformulär.

Av vem behandlas uppgifterna?

I första hand behandlas dina personuppgifter av oss på Volvofinans. Vi säljer aldrig dina personuppgifter. Om du kontaktar oss genom hemsidan delar vi dina personuppgifter. Mer detaljer om när vi delar dina personuppgifter i relation till respektive ändamål och vilka personuppgifter vi i så fall delar finner du i tabellerna nedan. Nedan sammanfattar vi samt beskriver vad som gäller generellt i relation till alla dina personuppgifter:

 • Vår IT-leverantör kommer att ha tillgång till dina personuppgifter för att för att vi ska ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Denna IT-leverantör behandlar personuppgifter för vår räkning som vårt personuppgiftsbiträde, och
 • Om du har en fråga som en återförsäljare är bäst lämpad att besvara kommer vi att dela dina kontaktuppgifter med återförsäljaren så att de kan kontakta dig. Återförsäljarna är självständigt personuppgiftsansvariga och informerar dig separat om sin personuppgiftsbehandling.

Exakt vilka personuppgifter som delas anges i respektive tabell nedan. Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Var behandlas uppgifterna?

För oss på Volvofinans är det av yttersta vikt att all överföring utanför EU/EES sker i enlighet med krav i dataskyddslagstiftning (”GDPR”). Dina personuppgifter överförs inte utanför EU/EEA.

Detaljerad information om hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Om du kontaktar oss genom hemsidan

När du kontaktar oss genom hemsidan utan att det är fråga om ett kundärende, kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi beskriver i tabellen nedan. Dina personuppgifter får vi från dig när du kontaktar oss.

 

 

För att tillhandahålla en fungerande hemsida och för att minnas dina val

 

 

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Mer detaljerad information om dina rättigheter finner du nedan.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten (GDPR artikel 77)

Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten.

I detalj. Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultat blir, inklusive en skyldighet att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt.

Rätt till tillgång (GDPR artikel 15)

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att använda denna blankett eller genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen.

I detalj. Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

 • ändamålen med behandlingen,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling,
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • om vi inte samlar in dina uppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt GDPR artiklarna 22.1 och 22.4, där du även har rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling, och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. En begäran görs genom att använda denna blankett eller genom att kontakta oss.

Rätt att göra invändningar (GDPR artikel 21)

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende de personuppgifter som vi behandlar.

I detalj. Du har rätt att när som helst göra invändningar med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation avseende behandling av dina personuppgifter som grundar sig på GDPR artikel 6.1 f,. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd“) (GDPR artikel 17)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

I detalj. Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för,
 • du invänder mot behandlingen i enlighet med GDPR artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med GDPR artikel 21.2,
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt,
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av, eller

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas, eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till rättelse (GDPR artikel 16)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

I detalj. Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling (GDPR artikel 18)

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

I detalj. Din rätt gäller om:

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),
 • du har invänt mot behandling i enlighet med GDPR artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning, eller
 • du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

 

Intresseavvägning

Som vi anger i tabellerna ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.


Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss.

 

Denna dataskyddspolicy fastställdes av Volvofinans Bank AB den 23-07-05